Regulamin Stajni Góra 13

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie Stajni. Wykupienie jazdy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu. Osoby rażąco naruszające regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Stajni.
 2. Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące (w tym dzieci właścicieli koni) powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym do Stajni Góra 13 zobowiązane są do przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników obsługi.
 4. Surowo zabrania się wchodzenia na teren Stajni z otwartym ogniem oraz rozpalania go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie Stajni, podchodzenia do koni oraz jazdy pod wpływem alkoholu. Na terenie Stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Stajni tylko pod opieką osób dorosłych. Dopuszcza się pozostawienie osób niepełnoletnich powyżej 12 r. życia na terenie Stajni bez opieki osoby dorosłej za pisemną zgodą i odpowiedzialnością opiekuna prawnego.
 7. Należy przestrzegać porządku i czystości. Należy zostawiać przedmioty oraz miejsca w stanie co najmniej takim, jakim się je zastało. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Stajni.
 8. Psy właścicieli koni i klientów mogą przebywać na terenie Stajni na ich wyłączną odpowiedzialność, tylko na smyczy. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów po swoich psach oraz do pilnowania, aby psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni oraz krytej ujeżdżalni, psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów, psy nie płoszyły koni.
 9. Zabrania się wprowadzania na teren Stajni zwierząt agresywnych mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt.
 10. Samochody, przyczepy i rowery należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym. 
 11. Przebywanie na terenie Stajni dozwolone jest w godzinach od 7.00 do 20.00. W przypadku nieobecności właściciela lub instruktora, jak również bez ich zgody, zabrania się wchodzenia do budynków Stajni oraz wyprowadzania, dokarmiania, wchodzenia do boksów koni (nie dotyczy właścicieli koni).
 12. Zabrania się wjazdu na teren Stajni jeźdźcom z obcych stadnin bez ważnych szczepień koni i bez zgody właścicieli Stajni. Przyjazd jeźdźca do ośrodka musi być wcześniej zapowiedziany telefonicznie. Przebywanie obcych koni na terenie ośrodka jest możliwe w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.
 13. W przypadku nieuzasadnionych, nieprzychylnych opinii na temat stajni i obiektu wypowiadanych na forum internetowym lub w innych środkach masowego przekazu, osoby te będą pociągnięte do odpowiedzialności prawej, zgodnie z Kodeksem Karnym (art. 212). 

 II REGULAMIN STAJNI I OBSŁUGI KONI

 1. Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, nienaturalnego zachowania oraz szybkich i gwałtownych ruchów. Nie zbliżamy się do konia bez uprzedniego zasygnalizowania głosem. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka, sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 2. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia koni oraz podczas przebywania w boksach, stajni, hali, na wybiegu i ujeżdżalni. W stajni można się zbliżać jedynie do koni wyznaczonych przez instruktora. Zabrania się podchodzenia do innych koni, karmienia ich, klepania itp. bez zgody instruktora.
 3. Po wyjściu z pomieszczeń należy gasić światło, zakręcać wodę, a w pomieszczeniach socjalnych zamykać okna. 
 4. Należy sprzątać po sobie i po koniu. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych. Rzeczy w siodlarni i stajni w skrzynkach i na wieszakach powinny być uporządkowane.
 5. Rzeczy pozostawione bez opieki ponad 3 miesiące, rzeczy wykazujące zaniedbanie, porzucenie lub zniszczenie oraz rzeczy brudne (w tym także obuwie) pozostawiane w miejscu wspólnego użytkowania, będą wyrzucane lub przekazywane innym.
 6. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez obsługę stajni. Nie wolno deptać i niszczyć pastwisk i łąk. Nie wolno uszkadzać i niszczyć paszy dla koni (np. dziurawić bel z sianokiszonką, zalewać paszę treściwą).
 7. Wszystkie konie są karmione w określonych porach  przez obsługę stajni i niedopuszczalne jest samodzielne ich dokarmianie bez zezwolenia. 
 8. Konie mogą być wiązane tylko do specjalnych haków bądź słupów stalowych, nie wolno wiązać koni do krat ani za wodze. Nie wolno pozostawić osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po ich opuszczeniu przez jeźdźca. Drzwi/bramę otwieramy szeroko, tak by koń nie zaczepił żadnym elementem sprzętu o skrzydło drzwi. Bezwzględnie nie wolno przejeżdżać konno wierzchem przez korytarze w stajni.
 9. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktora miejscu. Konie należy regularnie szczepić, odrobaczać, dokonywać praktyk kowalskich. Chore konie bezwzględnie muszą być leczone. Nie należy samemu dokonywać zabiegów, tj. opatrywania ran, otarć, bandażowania kończyn, usuwania zadziorów, kleszczy, itp.
 10. Nie wolno bić konia, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia. Bez pozwolenia właściciela nie wolno obcinać koniom włosów (grzywa, ogon). W sprawie każdej zmiany w wyglądzie i znaczącej zmiany w otoczeniu konia należy zwrócić się o pozwolenie do właściciela konia.
 11. Nie wolno pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na zalecenie lekarza).
 12. Należy lonżować konie w miejscu wyznaczonym (lonżownik). Zakazuje się lonżowania koni na placach przeznaczonych do jazdy bez pozwolenia osoby prowadzącej stajnię. 
 13. Paszporty koni muszą znajdować się w depozycie właścicieli Stajni. 

III. ZASADY JAZDY I REGULAMIN UJEŻDŻALNI

 1. Na jazdy należy zapisywać się osobiście (np. po zajęciach) lub telefonicznie pod nr tel. 606 116 304 (najlepiej sms), najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem.
 2. Należy posiadać odpowiedni strój do jazdy, uwzględniający warunki atmosferyczne. Najlepsze są spodnie miękkie, nie śliskie, bez szwów po wewnętrznej stronie nogawek oraz buty z gładką podeszwą i płaskim obcasem, sięgające za kostkę. Podczas jazdy każdy jeździec musi mieć kask lub toczek własny lub ze Stajni. Nie należy jeździć w biżuterii, szczególnie z pierścionkami na palcach. Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być przechowywane w szatni, przy czym niewskazane jest przynoszenie ze sobą rzeczy wartościowych, za ich zaginięcie ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Czas jazdy liczony jest od zaplanowanej godziny jazdy, jeżeli jeździec się spóźni, jeździ o określoną liczbę minut mniej, płacąc za całość jazdy. Należy przyjechać do Stajni co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem planowanej jazdy. Wolontariusze mogą przebywać na terenie stajni w dniach uzgodnionych z instruktorem.
 4. Na zajęcia z jazdy konnej składa się:
  – wyprowadzenie konia z boksu lub przyprowadzenie konia z pastwiska,
  – wyszczotkowanie konia z kurzu i zaklejek, dokładne usunięcie wszelkich zabłoceń z sierści, rozczesanie grzywy i ogona, wyczyszczenie kopyt kopystką,
  – osiodłanie, założenie ogłowia, czapraka i siodła na konia,
  – jazda (30 lub 60 min): pierwsze minuty lekcji to rozgrzewka dla konia i jeźdźca, kolejne minuty to ćwiczenia lekcyjne, ostatnie minuty lekcji to występowanie konia;
  – rozsiodłanie i wyczyszczenie konia oraz w razie potrzeby odprowadzenie konia na wybieg.
 5. Konia należy wyczyścić, szczególnie w miejscach, gdzie znajdować się będzie siodło oraz popręg. Podczas prowadzenia konia na pastwisko lub sprowadzania, nie wolno pozwalać na skubanie trawy po drodze. Sprzęt (szczotki, kopystki, czapraki, siodła, ogłowia, kaski, baciki, itd.) należy odkładać na przeznaczone do tego miejsce.
 6. Jeźdźcy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i muszą bezwzględnie słuchać instruktora (osoby uprawnionej prowadzącej jazdę ze środka ujeżdżalni lub jeźdźca najstarszego stażem). Nie wolno rozmawiać na jeździe, ponieważ przeszkadza to innym uczestnikom zajęć, instruktorowi oraz rozprasza konie. Na komendę wszyscy jeźdźcy wraz z końmi wychodzą na ujeżdżalnię. Nie należy opuszczać boksu samodzielnie (bez pozwolenia instruktora).
 7. Nie wolno osobom obcym prowadzić treningów oraz jazd rekreacyjnych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami Stajni.
 8. Przed wejściem do boksu należy konia uprzedzić głosem. W boksie należy zachować ostrożność oraz pamiętać, że stojąc w pewnym oddaleniu od konia jest się bardziej narażonym na np. kopnięcie niż stojąc blisko jego ciała.
 9. Należy zgłaszać każde zmiany skórne konia (rany, otarcia, itd.). Zabrania się zakładania koniom sprzętu innego niż jest przydzielony odgórnie dla danego zwierzęcia. Nie wolno bez pozwolenia zakładać ochraniaczy, owijek, derek, wypinaczy, wytoków itp. Na jazdę należy brać tylko krótkie baty, bez pozwolenia nie wolno używać batów ujeżdżeniowych.
 10. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu konia z boksu strzemiona muszą być podciągnięte. Drzwi muszą być otwarte na całą szerokość. Bez uprzedniego zgłoszenia właścicielom stajni nie można przekazywać koni obcym osobom.
 11. Przed wsiadaniem należy skontrolować popręg. Należy unikać wsiadania z ziemi, gdyż obciąża to kręgosłup konia i powoduje niszczenie sprzętu.
 12. Podczas jazdy obowiązują zasady:
 • pomiędzy końmi w zastępie należy zachować odległość co najmniej taką, aby jeździec patrzący pomiędzy uszy konia, widział kopyta konia poprzedzającego,
 • pierwszeństwo na ścianie mają osoby poruszające się wyższym chodem,
 • przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,
 • wymijanie na ujeżdżalni odbywa się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny),
 • pierwszeństwo mają jeźdźcy poruszający się na wprost przed jeźdźcami jadącymi po łukach (wężyk, serpentyna, koło).

Podczas jazdy należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu, szczególnie osoby mniej zaawansowane, aby nie doszło do wypadku. Trzeba również reagować na zachowanie swojego konia (np. położenie uszu płasko wzdłuż potylicy lub agresywne zachowanie w stosunku do innego konia mogą ostrzegać o gotowości do ataku). Należy chwalić konia (głosem, pogłaskaniem) za dobrze wykonywane polecenia.

13. Wchodząc i wychodząc z hali (przed otwarciem drzwi) należy uprzedzić przebywających na hali głośnym “UWAGA” i poczekać na odpowiedź. Wejście na trybuny możliwe jest tylko przed rozpoczęciem zajęć. O chęci opuszczenia trybun należy poinformować instruktora i poczekać na akceptację. Jeźdźcy którzy oczekują na jazdę, nie przerywają instruktorowi w czasie prowadzenia wcześniejszych zajęć. Instruktor lub jego asystent pojawia się ok.15 min przed zajęciami i udziela wszystkich informacji. Przy silnym wietrze panuje zakaz wjazdu na ujeżdżalnię. W przypadku wątpliwości wjazd należy uzgodnić z obsługą Stajni.

14. Obsługa stajni zaleca pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren o przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu. Zaleca się, aby dzieci i młodzież do lat 18 miały założoną kamizelkę ochronną podczas jazdy w terenie oraz skoków. Za dziecko nie noszące kamizelki odpowiada rodzic.